fbpx

מדיניות ביטול עסקה, קורסיםשחר חן ע.מ 301536256.

 1. במידה והלקוח יבטל את הרשמתו לקורס, בין אם השתתף בשיעורים או בחלקם ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי להחזר כספי בגין מחיר הקורס, בין אם שולם ובין אם לאו, למעט החזרים כמפורט להלן.
  1. 1.1.עסקת מכר מרחוק:
   1. מובהר בזה כי בגין ביטול עסקת מכר מרחוק שיתבצע בתוך 14 ימים מיום ביצועה, או מיום קבלת הסכם ההתקשרות, לפי המאוחר, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת הלימודים בקורס, יהא זכאי הלקוח להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס, בניכוי דמי ביטול כחוק. דמי הביטול לא ייגבו מקום בו ביטל הלקוח את החוזה עקב פגם או אי התאמה כמשמעה בסעיף 14ה(א) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
   2. לעניין ביטול עסקת מכר מרחוק, מועד ביטול העסקה יהיה אך ורק היום בו נתקבלו אצל שחר חן הודעה בכתב, ועליה מצוינים שם, מספר תעודת זהות וחתימת מבקש הביטול. בקשת הביטול יכולה שתישלח בדואר אלקטרוני. יובהר, כי אי הופעה לשיעורים ו/או הודעה טלפונית, ו/או הודעה בעלפה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול, שלא נעשתה בכתב ובהתאם להוראת סעיף זה.
  2. מדרג הביטול:
   1. ביטול עסקה לאחר 14 יום מיום ביצועה, ועד 14 ימים לפני פתיחת הקורסהלקוח יהא זכאי להחזר התשלומים ששולמו למעט שווי הטבות שניתנו במועד ההרשמה.
   2. ביטול עסקה החל מ-14 ימים לפני מועד פתיחת הקורס ועד לתום יום עסקים אחד לאחר סיום המפגש הראשוןהלקוח יהא זכאי להחזר התשלומים ששולמו למעט 50% מעלות ההכשרה.
   3. ביטול עסקה והפסקת לימודים בחלוף יום עסקים אחד לאחר סיום המפגש הראשון בקורסלא יינתן כל החזר ללקוח.
  3. על האף האמור בסעיף 1.2 לעיל, בהתקיים נסיבה חריגה ובלתי צפויה, ושלא ניתן היה לצפתה מראש, המונעת מהלקוח השתתפות בקורס או המשך השתתפות בו, כגון מחלה, לאחר הצגת האישורים המתאימים, יינתן ללקוח החזר תשלומים ששולמו על ידו למעט שווי ההטבות שניתנו במועד ההרשמה או למעט החלק היחסי בגין השיעורים בהם השתתף, הגבוה מבין השניים.
 1. במידה וירצה הלקוח להשתבץ בקורס כיתתי הנפתח במועד שונה מהמועד אליו נרשם, יוכל לעשות כן באמצעות מסירת בקשה בכתב לשחר חן, עד 7 ימים ממועד פתיחת הקורס.
 1. הקפאת לימודים: סטודנט רשאי לפנות לשחר חן בבקשה להקפיא את לימודיו. הקפאת הלימודים ניתנת לתקופה של עד 6 חודשים מקסימום במצטבר. להלן: "תקופת ההקפאה". החלטה של סטודנט שלא לחדש את הלימודים בגמר תקופת ההקפאה לא תהווה עילה לקבלת החזר כספי כלשהו והכול בהתאם לתנאי הביטול המפורטים בהסכם זה. למען הסר ספק, במקרה שלו שילם הסטודנט עבור רכישת הקורס בתשלומים, אין בתקופת ההקפאה על מנת לעצור את התשלומים.
 2. במקרה של אי עמידה בתשלומים לפי מסמך זה, יישלח שחר חן התראה בנושא, (להלן: "התראה"). אי הסדרת התשלום בתוך 14 ימים קלנדריים מיום מתן ההתראה, תהווה הפרה יסודית של הוראות הסכם זה, אשר תזכה את שחר חן בזכות להפסיק לאלתר את לימודיו של הלקוח, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות הנתונה לשחר חן על פי דין.
 3. במקרה בו לא ישלם הלקוח תשלום כלשהו במועד שנקבע, יישא אותו תשלום: ריבית פיגורים מקסימלית הנהוגה בבנק לאומי לישראל בע"מ, על התקופה שבין אי התשלום לבין מועד התשלום הקרוב.
 4. במקרה של אי הסדרת התשלום לאחר 30 ימים ממועד מתן ההתראה, יחויב הלקוח גם בהוצאות הגביה וטיפול משפטי בשיעור של 10% מגובה החוב ולא פחות מ-250 , וזאת למעט במקרים בהם האיחור בביצוע נגרם מסיבות התלויות בשחר חן.
 5. שחר חן שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את מועדי פתיחת הקורס ו/או מועדי המפגשים עצמם.
 6. כתובות הצדדים הינן כמפורט במסמך זה. כל הודעה שתישלח על ידי צד למשנהו על פי או בקשר למסמך זה, תישלח בדואר רשום או תימסר ביד או תישלח בדואר אלקטרוני. הודעה שתישלח בדואר אלקטרוני תיחשב ככזו שהגיעה לנמען ביום השיגור בפועל, בתנאי שהינו יום עסקים, שאם לא כן, ביום העסקים הראשון שלאחר מועד השיגור.
 7. הצדדים מסכימים בזאת שלבתי המשפט במחוז מרכז/תל אביב תהיה הסמכות המקומית היחידה והבלעדית לדון בכל העניינים הקשורים והנובעים מהסכם התקשרות זה.
 8. במסגרת חוזה זה, מאשר הלקוח קבלת מסרונים סלולריים ו/או הודעות דואר אלקטרוני משחר חן, לצורך מסירת השירותים על פי חוזה זה, לרבות תוכן פרסומי המתייחס לשירותים מסוג דומה. במקרה בו הלקוח אינו מעוניין בקבלת הודעות כאמור, יודיע על כך לשחר חן בכתב, לרבות באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת lifestrader@gmail.com.
 9. התנאים המפורטים במסמך זה מנוסחים בלשון זכר יחיד לצרכי נוחות בלבד, אך מתייחסים באופן שווה לנשים.

מלא את הפרטים על מנת לקבל את תכנית העבודה למייל

בלי ספאם,רק תכנית עבודה.אם לא קיבלת את המייל אנא בדוק את תיבת הספאם שלך

!נשלח בהצלחה

Swing Trader

קבל את הסילבוס למייל שלך

בדוק תיבת דואר נכנס וספאם

הסילבוס בדרך אליך! נא לבדוק תיבת ספאם אם לא הגיע

חוזים עתידיים

קבל את הסילבוס למייל שלך

בדוק תיבת דואר נכנס וספאם

הסילבוס בדרך אליך! נא לבדוק תיבת ספאם אם לא הגיע

Share This