fbpx

תנאי שימוש באתר

השימוש באתר של lifestrader.com   ו/או lifestrader.co.il על כל תכניו, אפשרויות השימוש והשירותים הניתנים בו ("האתר"), מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם ("תנאי השימוש") ובכפוף לכל האמור בהסכם ההתקשרות. יובהר כי במתן אישור לתנאי התקנון בכניסה לאתר ועצם השימוש באתר ייחשב מצדך כהסכמה מלאה, מודעת ומחייבת לכל התנאים, ההתניות וההודעות המפורטים בהסכם זה. שחר חן ("בעל האתר") שומר על זכותו להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש ותנאי השימוש באתר.

משתמש שנכנס לאתר ולא מאשר את תנאי השימושלא רשאי להיכנס לאתר ולהשתמש בו.

תנאי השימוש ,הגבלת השימוש והגבלת אחריות.

המשתמש מסכים ומצהיר כי השימוש שהוא באתר ובמידע המופיע בו הנו על אחריותו בלבד. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה באתר. אין בכל האמור בהסכם זה משום הצהרה של שחר חן כי השירות המוצע על ידו, עונה לצרכיו של המשתמש או כי השירות או התוכן והמידע מתאימים למטרה כלשהי ממטרות המשתמש. השירות שמעניק שחר חן מסופק למשתמש "AS IS" ומכללת אינו אחראי כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש באתר.

המשתמש מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי שחר חן וספקי המידע לא יהיו אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור לשימוש בשירות, נתינתו, ביטולו, השהייתו, או הפסקתו.

המידע, התוכנה, התכנים, השירותים, היקפם, זמינותם, וכל היבט אחר הקשור עמם, המופיעים באתר, והתנאים לשימוש בהם, ניתנים לשינוי לפי החלטתו של בעל האתר ללא כל צורך בהודעה מראש על כך. שחר חן רשאי להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם. שחר חן ו/או מי מטעמה רשאים להפסיק או לשנות כל מידע, מוצר או שירות המתוארים באתר זו בכל מועד שהוא.

כל מידע עדכני ליום המצוין בו בלבד ושחר חן אינו מתחייב לעדכן מידע כזה. בכל סתירה או אי התאמה בין המידע ו/או תוכן המתפרסם באתר זו לבין מידע ו/או תוכן כפי שמופיע בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, רק המידע ו/או התוכן המופיע בפרסומים הרשמיים או המקוריים כאמור, יחשב כנכון. האינפורמציה שתינתן מבוססת על נתונים שהתקבלו ממקורות סטטיסטיים מוכרים, מדוחות ו/או מקישורים מונפקים, או ממקורות אחרים אשר נחשבים אמינים. יחד עם זאת, אינפורמציה זו לא אומתה ו/או נבדקה על ידינו ואין שחר חן מתיימר להציגה כמושלמת או כמדויקת או כמהימנה.

הפרסומים והמידע המופיע באתר אינם מהווים חוות דעת, המלצה או הצעה לרכישה, החזקה או מכירה של נכסים פיננסים כלשהם והם אינם מהווים ייעוץ השקעות. שחר חן מבהיר ומדגיש בפני המשתמש, כי לפעילות בנכסים פיננסיים נדרשת מומחיות ומקצועיות מיוחדת, התוכן המוצע באתר אינו מהווה חוות דעת, המלצה, הצעה לרכישה, אחזקה או מכירה של נכסים פיננסיים כלשהם. הפרסומים הם כלליים ואינם באים להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ על ידי יועץ השקעות מוסמך, המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות המיוחדים של המשתמש, לצורך ביצוע עסקאות ספציפיות. הנתונים הנכללים בפרסומים באתר זה, לרבות בסקירה או בניתוח של ניירות ערך ספציפיים, הינם על בסיס מידע גלוי ו/או ממקורות חיצוניים ואין לשחר חן כל אחריות לנכונותם ו/או אמתותם.

 

שחר חן מספק שירותי הכשרה ולימוד בלבדאינו בעל רישיון מכוח חוק הייעוץואינו עוסק במתן שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעותשיווק השקעות וניהול תיקי השקעותתשנ"ה– 1995 ("חוק הייעוץ"), למעט עיסוקים הפטורים מרישיון בהתאם לקבוע בחוק הייעוץ.

התכנים המועברים בקורסי ההכשרה השונים ובתרגול המעשי ("שיעורים") כוללים נתונים כלליים אודות אירועים בשוק ההון. מובהר בזאת כי השיעורים המועברים על ידי שחר חן או נציגים מטעמו אינם מהווים ייעוץ, שידול לפעילות השקעה, מסחר, ואינם מתיימרים להוות תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של תלמיד מסוים.

גילוי לפי סעיף 3(בלחוק הייעוץ

א. הנתונים המתפרסמים על ידי שחר חן או נציגיו בתקשורת (ובכלל זה באתר החברה), לרבות סקירות השוק הינם למטרות אינפורמציה בלבד.

ב. מתן הייעוץ אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ג. אין למעביר התוכן או לשחר חן כל עניין אישי בתאגידים הנסקרים, בניירות הערך או הנכסים הפיננסים הנסקרים. יחד עם זאת, שחר חן עשוי לקבל תגמול עבור הפנית תלמידיו לפתיחת חשבונות מסחר אצל ברוקרים; או בנקים ו/או בתי השקעות ו/או כל גוף שאתו רשאי שחר חן להתקשר לצורך הפניית תלמידיו לפתיחת חשבונות מסחר.

שחר חן וספקי המידע (לרבות עובדיו, שלוחיו, מורשיו וכל הבא מטעמו), לא יהיו אחראים לזמינות ו/או לנכונות המידע, לתוכן, לצורה, לדיוק הנתונים, לליקוי בדרך העברתו או בתכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים, שיתקבלו ויעובדו על ידי שחר חן ו/או באמצעותו אצל צד ג' כל שהוא. שחר חן לא יהיה אחראי לנתונים המתקבלים אצל המשתמש, לאבדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שנגרמו או עלולים להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות נזקים ו/או הפסדים בין ישירים ובין עקיפים שנגרמו כתוצאה מכל האמור לעיל, גם אם האחריות בגינם מוטלת מכוח כל דין, לרבות דיני חוזים, דיני נזיקין, לרבות עוולת רשלנות, ודיני המכר.

איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור

המשתמש באתר ישתמש באתר זה בהתאם לכל דין ובכפוף להוראות ההפעלה ולהנחיות שיינתנו באתר זה. שחר חן יהיה רשאי לשנות את התנאים הכלליים לשימוש באתר זה, כולם או חלקם. המשתמש מאשר כי ידוע לו שהתוכן עשוי להשתנות מעת לעת בין השאר עפ"י השינויים בשוק ההון ו/או על פי החלטת ספקי המידע ובכללם הבנקים ובתי השקעות. המשתמש מתחייב לשפות את שחר חן בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לו כתוצאה מכך שהמשתמש הפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה וכן כתוצאה מתביעה ו/או דרישה של צד ג' כלשהו הקשורה לקבלה ו/או שימוש במידע על ידי המשתמש. כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ובתכניו לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה, ו/או על פי כל דין. הנך מתחייב שלא להעלות לאתר, לשלוף, לשדר, להפיץ, לפרסם מידע או חומר אחר.

פטור מאחריות

המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו שהשימוש באתר כרוך בסיכונים רבים הן בשל הטכנולוגיה הכרוכה בנושא והן בשל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט. המשתמש מקבל על עצמו בזה את מלוא האחריות בקשר לסיכונים אלו ולכל תוצאה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש פוטר בזה את שחר חן מאחריות כל שהיא מנזק ישיר ו/או עקיף שיגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ו/או תקלה ו/או מכל סיבה אחרת.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר שייכים לשחר חן, ע.מ 301536256 והשימוש באתר מחייב את המשתמש לנהוג בכפוף לזכויות אלו, ואינו מקנה למשתמש כל זכות, מעבר לזכות השימוש באתר כפי שזו הוגדרה על ידי שחר חן.

אבטחה

שחר חן עושה שימוש באמצעי אבטחה הנראים לו מתאימים. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים שבאתר, למידע או לתוכן המוצג בו. עם זאת שחר חן אינו יכול להבטיח אבטחה מלאה מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידך במהלך השימוש באתר. שחר חן לא יישא באחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.

כללי

על המידע המצוי באתר, הגישה של המשתמש אליו והשימוש בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז תלאביב.

מלא את הפרטים על מנת לקבל את תכנית העבודה למייל

בלי ספאם,רק תכנית עבודה.אם לא קיבלת את המייל אנא בדוק את תיבת הספאם שלך

!נשלח בהצלחה

Swing Trader

קבל את הסילבוס למייל שלך

בדוק תיבת דואר נכנס וספאם

הסילבוס בדרך אליך! נא לבדוק תיבת ספאם אם לא הגיע

חוזים עתידיים

קבל את הסילבוס למייל שלך

בדוק תיבת דואר נכנס וספאם

הסילבוס בדרך אליך! נא לבדוק תיבת ספאם אם לא הגיע

Share This